Vergaderen 2

VERSLAG VAN DE 76e VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN OVERLEG, GEHOUDEN OP VRIJDAG 17 APRIL 1987 IN DE JOB-ZAAL VAN HET NOS-HOOFDGEBOUW, HILVERSUM


1. OPENING
De Voorzitter opent de vergadering en heet de heer Hoofddorp hartelijk welkom. Hoe lang is het wel niet geleden sinds de heer Hoofddorp de vergaderingen van dit College bijwoonde?
Wel of niet geleden, vraagt de heer Hoofddorp?
Daar begint hij weer, verzucht de heer Dutman.
De Voorzitter verzoekt de plv.secretaris zich erbuiten te willen houden. Hij is, aldus spr., immers slechts plv.
Inderdaad, meent de heer Hoofddorp. Formeel is spr. nog steeds secretaris van deze club. Spr. raadt de heer Dutman aan op de kleine steentjes te lopen, want voordat hij het weet heeft hij een andere functie aan zijn broek.
Maar wat, vraagt de Voorzitter voert de heer Hoofddorp naar deze vergadering? Is hij van plan het secretariaat van dit College weer op te vatten?
Oh nee, zegt de heer Hoofddorp, dat ligt geenszins in zijn bedoeling. Spr. komt hier om persoonlijk enige mededelingen te doen over enkele belangrijk mutaties die in het relevante kader van het Facilitair Bedrijf van de NOS onlangs zijn doorgevoerd om welbeslagen op het verzelfstandigde ijs te komen, als spr. zich zo mag uitdrukken.
Dat mag, verzekert de Voorzitter.


De heer Korevaar stelt het zeer op prijs dat de heer Hoofddorp de moeite heeft willen nemen persoonlijk naar het College te komen om deze inlichtingen te verstrekken.
Brand los heer Hoofddorp, verzoekt de Voorzitter.
Om te beginnen, zegt de heer Hoofddorp, is de heer Kroon vervangen als interim hoofd van de afdeling Operationele Productie door de heer Adema.
De heer Plasschaerd vraagt of de heer Hoofddorp het heeft over de Adema die vroeger altijd chef van de onderafdeling Plafonnières was. Spr. heeft met hem zo prettig samengewerkt tijdens de documentaire “30% meer licht op tafel”.
Neen, zegt de heer Hoofddorp, die Adema bedoelt hij niet. Het betreft hier de Adema die lange tijd interim-manager is geweest bij DUK.
Bij DUK, vraagt de heer Kei. Had Adema dan verstand van muziek?
Hij had in ieder geval een radio, meent de heer Hoofddorp te weten, maar hoe dan ook, na een korte periode bij Ondertiteling en een klusje bij Audiofrequent, is hij nu na een interne werving uit de bus gekomen als de beste man voor de positie van Chef Operationele Productie.
De Voorzitter vraagt waar de heer Kroon nu naar toe gaat.
Hij, zegt de heer Hoofddorp, zal tijdelijk worden tewerkgesteld als interimchef van de Afdeling Productieve Operaties, die al een hele tijd op zijn kont ligt omdat de heer Hardmuth, die tè tiranniek leiding placht te geven, door toedoen van de Contactcommissie naar huis is gestuurd.
De heer Plasschaerd vraagt of dit de Hardmuth is die tegenwoordig in Kantine A oberkellner is en soms ook wel achter de kassa is waar te nemen.
De heer Hoofddorp zou dit niet weten. Hardmuth is bij P.O. in ieder geval weg en dat gat moest opgevuld. Men heeft trouwens maar meteen voorzien in het probleem Van Heerde, die daar als adjunct ook helemaal verkeerd zat.                                                                    ,
De Voorzitter vraagt of de heer Hoofddorp dit nader kan toelichten.
Gaarne, zegt de heer Hoofddorp. Kijk, toen de heer Van Heerde als chef Fonotheek mislukte (dat kunnen we toch wel zeggen), hebben wij het enige tijd geprobeerd bij Klima, maar na enige tijd is Van Heerde toen overgeplaatst naar Bedrijfs­brandweer. Toen hij daar echter door een misinterpretatie van enkele voorschrif­ten de sprinklerinstallatie van het Hoofdgebouw geheel heeft vernield, moest hij opnieuw worden overgeplaatst en adjunct-P.O. leek de beste plek.
De heer Eesteringa vraagt waarom hij de job van de heer De Hond niet kon krijgen. Die is Adviseur voor de Lange Termijn geworden bij de Directie. Waarom kon Van Heerde dat niet worden. Wat is de heer De Hond zoveel beter als de heer Van Heerde. Speciaal waar het de langere termijn betreft, heeft de heer Van Heerde zijn sporen meer dan verdiend.
De heer Hoofddorp wil dit wel even uitleggen. Zoals de vergadering weet, was de heer De Hond de plaatsvervanger van de heer Kakupessu, die inmiddels chef van het Bureau van de afdeling Operationele Productie is. Als interimhoofd van de afdeling Belichting functioneerde hij immers totaal niet. Men herinnere zich slechts de laatste verkiezingsuitzending waarbij het licht reeds om kwart voor elf definitief uitviel.
De heer Kei herinnert zich deze uitzending. Spr. vermoedde dat de uitzending gewoon was afgelopen. Maar wat gebeurt er nu met Van Heerde.
De heer Hoofddorp zet uiteen dat de heer Van Heerde de heer Van der Lei opvolgt als Voorzitter van de Studiegroep Bevordering Klantgerichtheid.
En wat gaat mijn goede vriend Van der Lei dan doen, vraagt de heer Indermau.
Die schuift, zo legt de heer Hoofddorp uit, naar de Commissie Opvoering Klantvriendelijkheid. Volledigheidshalve zij hier nog vermeld dat de heer Nieuwendam, nu nog Chef Overgordijnen (welke functie wordt gesplitst en zal worden bezet door de heren Overdijk en Overgoor), de beide colleges gaat coördineren.
De Voorzitter vraagt de heer Hoofddorp of dit het is.
De heer Hoofddorp zegt dat hij nog wel uren zou kunnen doorgaan, maar van de heer Nieuwendam het advies heeft gekregen het niet te lang te maken.
Dan moesten we het hier maar bij laten, meent de Voorzitter die echter nog een vraag wil stellen. Welke functie bekleedt de heer Hoofddorp zelf eigenlijk?
De heer Hoofddorp zegt dat hij tot en met het komend weekeinde chef van de Afdeling Job Rotation is. Welke functie hij vanaf aanstaande maandag heeft, zou hij even in zijn agenda moeten nakijken, maar die ligt nog op het Bureau Fout Parkeren, waar spr. gisteren de scepter zwaaide.
De Voorzitter wenst de heer Hoofddorp veel succes in zijn toekomstige functies en sluit de vergadering.
Maar, vraagt de heer Hoofddorp, is de vergadering dan niet geïnteresseerd in het lot van de heren Tans en Van der Stee, vroeger resp. chef Kap en Chef Grime, thans – bij wijze van proef – resp. chef en adjunct-chef Kap- en Grime? Laat het de vergadering koud waarom de heer Buykhuysen is gedetacheerd bij de Firma Westerveld als Inspecteur Blauwe Karretjes? Is er enige belangstelling voor de wederwaardigheden van de heer Raap die vanuit de Telefooncentrale via Gebouwenbeheer opklom tot adjunct-secretaris van de Directie om daarna weer een diepe val te maken naar Chef Lek Parkeergarage vak S (de salarisklassen tellen vanaf vak A) om van de teloorgang van Piet Riedel (Toilet-adviseur A) maar te zwijgen.
De Voorzitter vreest dat de vergadering daar inderdaad geen enkele belangstelling voor heeft. Hij stelt voor dat de heer Hoofddorp nog eens indringend contact opneemt met de heer Nieuwendam. Spr. sluit nu definitief de vergadering.

NOG NIET GENOEG? KIJK HIER